Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Fintex Consultancy

1) Algemeen

 1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Fintex Consultancy schriftelijk is bevestigd.
 2. Afspraken gemaakt met personeel van Fintex Consultancy binden Fintex Consultancy niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Fintex Consultancy, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fintex Consultancy met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Fintex Consultancy een opdracht tot advisering over of vervaardiging van websites, internet applicaties, multimedia producties of software wenst te verstrekken of verstrekt, gebruik wenst te maken van haar hosting- en domeinnaamfaciliteiten en/of haar internetapplicaties of daarvan gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 6. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Fintex Consultancy slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk', wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply' is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.


2) Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Fintex Consultancy is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Fintex Consultancy gewerkte uren en de daadwerkelijk door Fintex Consultancy gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Alle door Fintex Consultancy opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 6. Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Fintex Consultancy niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.
 7. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Fintex Consultancy zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
 8. Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent eventueel in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 9. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Fintex Consultancy gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Fintex Consultancy kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever -in geval van consumentenkoop- het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Fintex Consultancy te voldoen.
 10. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die eventueel bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Fintex Consultancy niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.
 11. Aanbiedingen en leveringen van niet-standaard-software, internetapplicaties en andere multimediaproducties zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Fintex Consultancy schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet-standaard-software voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
 12. Ontwikkeling van niet-standaard-software, internetapplicaties en andere multimediaproducties dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.


3) Opdrachten

 1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Fintex Consultancy is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Fintex Consultancy kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Fintex Consultancy ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Fintex Consultancy zijn bevestigd.
 3. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Fintex Consultancy alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Fintex Consultancy dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 5. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Fintex Consultancy eerst na schriftelijke acceptatie.
 6. Opdrachten tot domeinregistratie worden altijd uitgevoerd conform de voorschriften en bepalingen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, of in voorkomend geval het buitenlandse equivalent daarvan.
 7. Fintex Consultancy behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 8. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 9. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te worden genomen.
 10. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen één maand voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.


4) Leveringen/uitvoering van de opdracht

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 12.
 2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Fintex Consultancy, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
 3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Fintex Consultancy enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Fintex Consultancy bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Fintex Consultancy schriftelijk is bevestigd.
 4. Het eventueel door Fintex Consultancy te verwerken materiaal dient tijdig en op door Fintex Consultancy aan te geven momenten, schriftelijk te worden aangeleverd aan het door haar aangegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 5. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Fintex Consultancy wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Fintex Consultancy daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Fintex Consultancy gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.
 6. Alle leveringstijden worden door Fintex Consultancy steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging door opdrachtgever ondertekend en verzonden is en bovendien alle naar het oordeel van Fintex Consultancy eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Fintex Consultancy kennis geeft, onverminderd het recht van Fintex Consultancy om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen en/of diensten alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Fintex Consultancy omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 8. Bij een eventuele gebruiksovereenkomst is opdrachtgever -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Fintex Consultancy- niet gerechtigd zijn rechten uit een gebruiksovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de gebruiksovereenkomst slechts het recht om gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Fintex Consultancy voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Fintex Consultancy het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Fintex Consultancy verschuldigd is, wordt inclusief alle overige gemaakte kosten terstond opeisbaar.
 10. Fintex Consultancy is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Fintex Consultancy een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 11. Fintex Consultancy kan van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Fintex Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.
 12. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van vierentwintig maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Fintex Consultancy bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
 13. Fintex Consultancy is gerechtigd, de gegevens of materialen van de opdrachtgever (al dan niet door Fintex Consultancy vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Fintex Consultancy voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens/materialen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Fintex Consultancy ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 14. Fintex Consultancy verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
 15. Indien tijdens de uitvoering van een door Fintex Consultancy aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Fintex Consultancy onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Fintex Consultancy het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Fintex Consultancy reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 16. Indien Fintex Consultancy een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.


5) Overschrijding leveringtermijn

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Fintex Consultancy een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht.
 2. De met Fintex Consultancy overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabricaten en diensten aan Fintex Consultancy door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Fintex Consultancy van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 4. Ingeval van overmacht zal Fintex Consultancy daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Fintex Consultancy het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6) Sitehosting/applicatiegebruik

 1. Een overeenkomst voor site hosting/applicatiegebruik wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal één maand voor het einde van de contractsperiode te geschieden.
 2. Fintex Consultancy draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Fintex Consultancy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
 3. Fintex Consultancy is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen op het Internet of bij andere providers waarmee Fintex Consultancy een samenwerking mee heeft, uitval van elektriciteit e.d.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  7. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Fintex Consultancy blijven lopen binnen Fintex Consultancy of het internet;
  8. het verspreiden van computervirussen.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor kinderpornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
 6. Fintex Consultancy is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, respectievelijk opdrachtgever het gebruik tot de applicatie te ontzeggen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Fintex Consultancy alle schade ten gevolge van de overtreding door Fintex Consultancy of door derden geleden te vergoeden;
  1. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.d.I tm 6.d.VIII overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down' gaan of onbereikbaar worden van de via Fintex Consultancy beschikbaar gestelde server;
  3. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  4. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
  5. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
 7. Fintex Consultancy heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Fintex Consultancy aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.
 8. Fintex Consultancy heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke) informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.
 9. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 10. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Fintex Consultancy gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
 11. Fintex Consultancy draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 12. Fintex Consultancy is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 13. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de koop- of huurprijs van de applicatie.

7) Detachering

 1. Indien personeel van Fintex Consultancy bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder supervisie van opdrachtgever.
 2. Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor Fintex Consultancy ten gevolge van een ongeval, loonderving van de betrokken medewerker daar onder begrepen.
 3. Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van Fintex Consultancy is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalrapportage.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk, waar personeel van Fintex Consultancy wordt ingezet en is gehouden het te werk gestelde personeel te informeren over de specifieke veiligheidseisen van het betrokken werk en de benodigde veiligheidsmiddelen te verstrekken.
 5. Fintex Consultancy is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van waardevolle materialen.


8) Klachten en garantie

 1. Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Fintex Consultancy is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Fintex Consultancy als bindend.
 2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 3. Opdrachtgever zal alle door Fintex Consultancy voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Fintex Consultancy in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 4. Indien Fintex Consultancy een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht zal zij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren.
 5. Fintex Consultancy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 6. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Fintex Consultancy niet; met name zal Fintex Consultancy in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
 7. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
 8. Voor door derden door bemiddeling van Fintex Consultancy geleverde zaken is Fintex Consultancy nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
 9. Voor site hosting door derden door bemiddeling van Fintex Consultancy is Fintex Consultancy nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbetreffende hosting partij verstrekte garantie.
 10. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of in combinatie met niet-geëigende software, kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
 11. Indien software, applicaties of andere voor de opdrachtgever ontwikkelde zaken door derden worden worden bewerkt, gewijzigd of op een andere manier worden aangepast kan tevens door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
 12. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.
 13. Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.


9) Aansprakelijkheid

 1. Fintex Consultancy draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Fintex Consultancy te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
 2. Fintex Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 3. In geen geval aanvaardt Fintex Consultancy aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 4. Indien Fintex Consultancy in opdracht van opdrachtgever een product ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever ‘voor akkoord' voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.
 5. Fintex Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde internetapplicaties of andere multimedia-uitingen.
 6. Fintex Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 7. Evenmin aanvaardt Fintex Consultancy enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 8. Opdrachtgever is gehouden Fintex Consultancy schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Fintex Consultancy instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 9. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst adhoc voortvloeiende verplichting.
 10. Door het geven van een opdracht tot vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Fintex Consultancy in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
 11. Door het geven van een opdracht tot ontwikkeling van software of vervaardiging van internetapplicaties of multimedia uitingen, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Fintex Consultancy in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de ontwikkeling voortvloeiende.
 12. Standaard software wordt geleverd "zoals ze is"; Fintex Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de programmatuur.
 13. De aanwezigheid van fouten (bugs) in niet-standaard software of internetapplicaties die de functionaliteit niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Fintex Consultancy gaat nimmer verder, dan in een volgende versie deze fouten te verhelpen.
 14. Fintex Consultancy verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia's, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
 15. Fintex Consultancy heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Fintex Consultancy of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden.
 16. Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Fintex Consultancy of voor wijziging daarvan, is Fintex Consultancy niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 17. Adviezen worden door Fintex Consultancy naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 18. Fintex Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Fintex Consultancy zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
 19. Fintex Consultancy aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
 20. Fintex Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.


10) Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren roerende zaken gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Fintex Consultancy gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
  2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Fintex Consultancy verrichte of te verrichten diensten;
  3. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
 2. Ter zake van het in artikel a van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Fintex Consultancy -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan het eigendom van Fintex Consultancy zouden worden onttrokken.
 3. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Fintex Consultancy de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Fintex Consultancy zal cederen. Opdrachtgever verleent Fintex Consultancy reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 4. Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
 5. Fintex Consultancy is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Fintex Consultancy niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,- voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.


11) Eigendomsrecht en copyright

 1. Het gebruiksrecht van een te leveren internetapplicatie of andere multimedia-uiting gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Fintex Consultancy gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
  2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Fintex Consultancy verrichte of te verrichten diensten;
  3. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
 2. Na volledige betaling komt aan opdrachtgever -met inachtneming van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.
 3. Fintex Consultancy behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, software, programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten, werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 5. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Fintex Consultancy afkomstige of door Fintex Consultancy gebruikte ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, programmabeschrijvingen, software, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten werkwijzen, adviezen, calculaties, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Fintex Consultancy, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, internetapplicaties, marketingstrategieën, communicatieconcepten, software, programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen, teksten werkwijzen, adviezen en calculaties, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Fintex Consultancy voorbehouden.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Fintex Consultancy te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Fintex Consultancy betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fintex Consultancy. Fintex Consultancy kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.
 8. Fintex Consultancy is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, internetapplicatie of multimediaproductiete te (laten) vermelden of te verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om deze zonder voorafgaande toestemming te verwijderen of zonder vermelding van de naam van Fintex Consultancy openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
 9. Fintex Consultancy heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
 10. Fintex Consultancy heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 11. Fintex Consultancy is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.


12) Betaling

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Fintex Consultancy daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Fintex Consultancy is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand met een minimum van € 20,-, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 4. Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Fintex Consultancy een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Fintex Consultancy moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,-.
 6. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Fintex Consultancy doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Fintex Consultancy zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Fintex Consultancy cederen. Opdrachtgever verleent Fintex Consultancy reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 7. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub b van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Fintex Consultancy het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Fintex Consultancy te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Fintex Consultancy aanleiding ziet zulks te verlangen.


13) Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van Fintex Consultancy is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


14). Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten betreffende domeinregistratie van .nl domeinnamen is tevens van toepassing het Reglement registratie van .nl-domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
 2. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Fintex Consultancy.

Algemene voorwaarden Fintex Consultancy V2.3 juni 2013

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden